0312 350 90 20

Sosyal Medyada Biz}

Ücretsiz Başvuru!
Tazminatlarınızı sonuçlandırana kadar hiç bir ücret talep etmediğimizi biliyor musunuz?
Hemen İletişime Geçin!
TRAFİK KAZASI TAZMİNATI
SİGORTA GENEL ŞARTLAR
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı  A.l. Sigortanın Konusu  Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 16 Mayıs 2011  Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  Resmi Gazete Tarihi: 13 Mayıs 2011 CUMA Resmi Gazete Sayısı: 27933 Değişiklik: 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Hayat Sigortaları Genel Şartları SİGORTANIN KAPSAMIA.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye “sigortalı”, prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006  Sigortanın Kapsamı Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Madde 2- Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesirile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) Yürürlük Tarihi 01.02.2009 A – SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Yangın Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993  A- Sigortanın Kapsamı  A.l- Sigortanın Kapsamı   Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar,...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir? Sosyal Güvenlik Kurumutarafından kısmen karşılanan tedavi masraflarının artan kısmı sağlık sigortası genel şartları ve poliçe özel şartları dahilinde bu poliçe ile teminat kapsamına alınır. SGKtarafından kapsama alınan durumlar için geçerlidir. Sağlık hizmetlerinden yararlananların sağlık kurumlarında başvuruda bulundukları...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
GÜVENCE HESABI NELERİ ÖDER? Bu Güvence Nedir? Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Montaj Sigortaları Genel Şartları (Bütün Muhataralar) Yürürlük Tarihi:  Tarihi bulunamadı.  Sigorta Teminatının Kapsamı  Madde 1- Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 6 Nisan 1959 Sigortanın Mevzuu ve Şumulü: Madde 1  İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer’iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde, a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Şubat 1967  Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1953 Madde 1- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen  veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004  Sigortanın Kapsamı  A.1. Sigortanın Konusu  Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Tekne Sigortası Genel Şartları (Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin) Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996  A -Sigortanın Kapsamı  A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu sigortalının poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemelerini azami tazminat tutarı...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 01.02.2009  A- SİGORTANIN KAPSAMI  A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi, A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Tek Risk Sigortası Genel Şartları TEK RİSK SİGORTASI   GENEL ŞARTLARI (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)  SİGORTANIN KAPSAMI A.1 – Sigortanın Konusu  Bu sigorta sözleşmesi ile, kapsamı sigorta poliçesinde belirlenen risklerden kaynaklanan mali kayıplar teminat altına alınır. Sigorta teminatı, bir parasal ödeme yükümlülüğü...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01 Ekim 1984 Sigortanın Teminatının Kapsamı: Madde 1 Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen...
07.08.2017
DEVAMINI OKU
SİGORTA HABERLERİ
I- GENEL OLARAK BEDEN GÜCÜ KAYIPLARI Hukuka aykırı bir olay veya haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip yaşam boyu sakat kalması durumuna., İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasalarında “sürekli işgöremezlik”, uygulamada ve Yargıtay kararlarında “beden gücü kaybı” veya...
17.07.2017
DEVAMINI OKU
Tazminat, maddi ve manevi tazminattır. Maddi tazminat ölen için yapılan masraf ile desteğinden yoksun kalınan paradır. Manevi tazminat onun ölümü ile üzüntü duyan yakınlarına ödenen bir paradır. Bu tazminat hem sürücüden hem de aracın malikinden istenilebilir. Maddi tazminat bir hesaba...
17.07.2017
DEVAMINI OKU
*Zarar görenlerin, ölenlerin yaşam süreleri *Eş ve çocukların yaşam süreleri ve eğitim süreleri *Bakıcı gideri *Askerlik süresi *Yetiştirme giderleri *Gelecek dönem kazançları, bilinen en son kazanç unsuru birim alınarak hesaplanıyor.
17.07.2017
DEVAMINI OKU
Uzuv kaybı,vücudun belli bir bölgesinin veya tamamının işlevini kaybetmesi,estetik duruşta bozukluk vb… durumları sürekli maluliyet veya sürekli iş gücü kaybı olarak tanımlamak mümkündür.Bu kadar ciddi bir durum da haksız fiile uğrayan mağdurlarının alanında deneyimli kişiler ile çalışması çok önemlidir.Zira detaylandırılması...
17.07.2017
DEVAMINI OKU
Sigorta Tahkim Komisyonu, emsal olacak bir karara imza atarak, İstanbul’da park halindeyken, torpido gözündeki ‘gizli anahtar’ kullanılarak çalınan otomobilin sahibine, kasko şirketinin araç bedelini faiziyle ödemesine hükmetti. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti, İstanbul’da 13 Ocak 2016’da park halindeyken, camı...
17.07.2017
DEVAMINI OKU
Malesef ülkemizde yaşanan trafik kazalarının hepsi olmasa da çoğunluğu dikkatsiz ya da trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülerin kusurundan meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucunda oluşan maddi hasarın yanında, kazaya karışan kişilerin ömür boyu sakat kalmalarına, uzun süren tedavi süreci geçirmelerine hatta...
26.01.2017
DEVAMINI OKU
Araç değer kaybı aslında kazada kusurlu tarafın ödemesi gereken bir tazminat türüdür. Bu tazminatın ödeme yükümlüsü araç sürücüsü ve sahibi olduğu halde aracın sigortalı olması dolayısıyla bu süreçte karşı tarafın aracını sigorta eden firmaya başvurulmaktadır. Eğer aracın sigortası yok ise...
25.06.2016
DEVAMINI OKU
Zorunlu trafik sigortasının limitleri dahilinde kaldığı sürece karşı tarafın zorunlu trafik sigorta firmasından değer kaybınızın tamamını alabilirsiniz. Eğer zararınız zorunlu mali mesuliyet sigortası limitini aşıyor isebu defa karşı yan araç sahibinden zararınızın giderilmesini isteyebilirsiniz. Bu talep T.C. Mahkemelerinde açılacak bir...
25.06.2016
DEVAMINI OKU
SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU tarafından karara bağlanan araç değer kaybınız artık sigorta firmalarından tahsil edilebilir hale gelmiştir. Bu aşamada kararın icra müdürlüklerinde icra kabiliyeti vardır ve alacağınız değer kaybının tahsili için karar tarafımızca icraya konulur. İcra takibi sonrasında sigorta firmaları çok...
25.06.2016
DEVAMINI OKU
Aracınızın kaza dolayısıyla uğradığı değer kaybını bakanlık lisanslı uzman eksperlere tespit ettirdikten sonra tarafımıza ulaştırılan eksper raporuna dayanarak sigorta firmalarına yasanın aradığı koşullara uygun biçimde başvuruda bulunulur. Bu başvuru tarafımızca eksper raporunun alınmasını müteakip derhal yapılarak işlemlerin gecikmemesi sağlanır. Bu...
25.06.2016
DEVAMINI OKU
Trafik kazası dolayısıyla aracınızda bir değer kaybı oluştuğunda bunu nasıl alacağınızı düşünebilirsiniz. İşbu burada bize başvurduğunuzda ve kaza tarihi ile plakanızı bize verdiğinizde aracınızın değer kaybının tespiti için öncelikle bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir sigorta eksperinden araç değer kaybınızın tespitini yaptırırız....
25.06.2016
DEVAMINI OKU
Park halinde bulunan aracınıza başka bir aracın çarpması halinde de araç değer kaybınızı alabilirsiniz. Zira bu durum dahi çarpan araç bakımından bir trafik kazası durumu olup çarpan aracın zorunlu trafik sigortasının bu zararı karşılama sorumluluğu bulunmaktadır.
25.06.2016
DEVAMINI OKU
Trafik kazası sonucu hasar gören aracınızın, onarılmış olsa dahi, TRAMER kayıtlarında hasar geçmişi olarak gözükecektir. Araç Değer Kaybı ise bu kayıtlara herkes tarafından ulaşılabilir olmasından kaynaklı manevi bir değer kaybını ortaya çıkarmaktadır. Kaza sonrasında aracın orjinalliğini yitirmiş olmasından kaynaklanan zarar şekilde...
25.06.2016
DEVAMINI OKU